Voordelen branchevereniging

Hoe meer uitgevers gezamenlijk opkomen voor het uitgeversbelang, hoe groter de slagkracht. Hoofddoelstelling van de Mediafederatie is het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de sector uit te dragen. Daarvoor zijn de volgende functies van de vereniging cruciaal.

Lobbyist

De Mediafederatie is actief als lobbyist, zowel in Den Haag als internationaal. Elke uitgeverij of mediabedrijf afzonderlijk zal niet in staat zijn de politiek te beïnvloeden, maar om een vereniging, die het overgrote deel van de uitgeefomzet in Nederland vertegenwoordigt kan men niet gemakkelijk heen. De Mediafederatie prefereert in veel gevallen zelfregulering boven wetgeving, omdat dit onnodig knellende wetgeving kan voorkomen. Een sterk verenigde sector is voorwaarde voor succesvolle zelfregulering en voor een effectieve lobby. Het succes van de Mediafederatie als lobbyist hangt dan ook mede af van de mate waarin uitgevers en mediabedrijven zich verenigen. Op dit moment is 90 procent van de uitgevers en mediabedrijven (gemeten naar omzet) aangesloten bij een van de drie brancheorganisaties die lid zijn van de Mediafederatie.

Sociëteit/netwerk

Leden van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties onderhouden onderling nauw contact via diverse bijeenkomsten, commissies en besturen. Zij kunnen op die manier voortdurend informatie en ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en hun eigen bedrijfsvoering professionaliseren. Een goed netwerk draagt eveneens bij aan een gezonde arbeidsmobiliteit binnen de uitgeef- en mediasector. De Mediafederatie draagt er zorg voor dat tijdens de formele en informele contacten de mededingingswetgeving steeds wordt nageleefd.

Juridisch, economisch en sociaal dienstverlener

Elke uitgeverij of mediabedrijf kan te maken krijgen met sociale, economische en juridische vraagstukken. Maar niet elke uitgeverij of mediabedrijf heeft op deze gebieden een specialist in huis. Of misschien is die afdeling tijdelijk overbelast of is er behoefte aan een second opinion. De Mediafederatie is specialist in de voor de uitgeverij toepasselijke wet- en wetgeving en informeert en adviseert hierover, zowel op individueel als op collectief niveau.

Individueel
Leden krijgen op verzoek gratis individuele juridische ‘eerstelijns’-adviezen (o.a. op auteursrechtelijk, bedrijfsjuridisch en cao-gebied). Daarnaast biedt de Mediafederatie verdergaande juridische ondersteuning aan door vakspecialisten, die voor leden van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties tegen een sterk gereduceerd tarief bijstaan bij bijvoorbeeld geschillen of het opstellen en beoordelen van contracten.

Collectief
Alle leden van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties kunnen zich via de website op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen, maar ook via de gratis de Mediafederatie Nieuwsbrief met actueel nieuws en door (gratis) deelname aan bijzondere ledenbijeenkomsten en seminars over juridische onderwerpen. Deze leden hebben ook de beschikking over tal van voorbeeldcontracten en modellen, waarmee zij verzekerd zijn van kwalitatief goede contracten met auteurs, waarin geen essentiële punten ontbreken.

Regulator

Een professionele sector is een sterke sector die zelfs in zware economische omstandigheden zal overleven. De Mediafederatie bevordert professionalisering van de sector onder meer door overkoepelende, bindende afspraken te maken ter (gedeeltelijke) regulering van de markt, zoals algemene voorwaarden, opleidingen/examens en de uitvoering van wetgeving. De Mediafederatie zorgt dat er intern bindende afspraken tot stand komen en houdt toezicht op de naleving daarvan. Door het maken van externe, al dan niet bindende, afspraken zoals cao’s en convenanten met partijen zoals de vakverenigingen, UWV en Belastingdienst, zorgt de Mediafederatie voor een gelijk speelveld voor uitgevers.

Onderhandelaar

Daarnaast onderhandelt de Mediafederatie voor alle leden over kortingen op uiteenlopende producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan kortingen bij deelname aan al dan niet door de Mediafederatie georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten. Ook heeft de Mediafederatie diverse mantelpolissen afgesloten; collectieve contracten op basis waarvan leden van bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties van aanzienlijke kortingen kunnen profiteren.