CAO

CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB)

Sinds 1 juli 2015 geldt in de sector Uitgeverijbedrijf nog maar één cao: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Deze cao is de rechtsopvolger van zes cao’s die voorheen in de sector van kracht waren. De CAO-UB geldt voor alle ondernemingen die in hoofdzaak het uitgeverijbedrijf uitoefenen en medewerkers in dienst hebben. De cao wordt afgesloten tussen de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en de vier werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). De cao-UB wordt afgesloten voor de leden van de WU, maar de praktijk leert dat het verzoek aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de cao daarna algemeen verbindend te verklaren altijd wordt gehonoreerd. Na de algemeen verbindendverklaring is de cao ook van toepassing is op niet-georganiseerde uitgeverijen met medewerkers in dienst.

De CAO-UB is modern van opzet, door zowel aan de werkgever als aan de werknemer veel flexibiliteit te bieden. De cao biedt een basisregeling aan arbeidsvoorwaarden, maar de werkgever heeft de mogelijkheid samen om met het vertegenwoordigend overleg binnen de onderneming veel eigen afspraken te maken. De werknemer wordt door middel van een zgn. persoonlijk keuzebudget de mogelijkheid geboden om binnen door de cao vastgestelde grenzen zijn arbeidsvoorwaarden op maat in te richten. De CAO-UB heeft een eigen website: www.uitgeverijbedrijf.nl. Op de site is de tekst van de cao opgenomen. Daarnaast zijn veel cao-onderwerpen uitgebreid toegelicht.

Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)

De Mediafederatie is de vereniging van brancheorganisaties (NDP Nieuwsmedia, MMA, GAU, GEU, MVW) waarin mediabedrijven en uitgeverijen verenigd zijn. De Mediafederatie draagt het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de sector uit.

In 2013 zijn alle activiteiten die door de brancheorganisaties als werkgeversorganisaties werden ondernomen, ondergebracht in de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU). Dat betekent dat vanaf dat moment alle activiteiten aan werkgeverszijde die met cao’s in de sector Uitgeverijbedrijf te maken hebben, onder de hoede van de WU vallen. De Mediafederatie en de brancheorganisaties richten zich uitsluitend op branche- en sectoractiviteiten.

De WU functioneert geheel zelfstandig naast de Mediafederatie met een eigen bestuur, maar wordt volledig ondersteund en gefaciliteerd door de Mediafederatie. De WU heeft een eigen website: www.wu-vereniging.nl. Op die site is onder meer de procedure rondom de totstandkoming van de cao weergegeven. Op deze site is ook de ledenlijst van de WU vermeld.

Cao-proces: WU-bestuur, Bestuurscommissie Sociaal Beleid (BSB), onderhandelingsdelegatie

Het cao-proces verloopt in grote lijnen als volgt: Het WU-bestuur bepaalt de ruimte waarbinnen de onderhandelingen voor de nieuwe cao kunnen worden gevoerd (het zogenaamde mandaat). Voor het vaststellen van het mandaat wordt advies gevraagd aan de Bestuurscommissie Sociaal Beleid (BSB). De BSB bestaat uit afgevaardigden van grote en kleine ondernemingen in de bedrijfstak. De BSB komt voorafgaand aan de start van elk nieuw cao-traject bijeen. Door de ondernemingen in de sector, vertegenwoordigd in de BSB, worden de mogelijkheden en wensen voor een nieuwe cao verkend en wordt vervolgens een advies over de onderhandelingsruimte afgegeven. Het advies van de BSB wordt in de praktijk door het WU-bestuur overgenomen. Het bestuur van de WU benoemt tevens een onderhandelingsdelegatie, die op basis van het mandaat namens de WU de cao-onderhandelingen voert.

Zodra tussen de onderhandelingsdelegaties van de WU en werknemerspartijen een akkoord is bereikt, beoordeelt het WU-bestuur, gehoord hebbend de BSB, of het resultaat binnen het gegeven mandaat valt. Indien dat het geval is, legt het WU-bestuur het akkoord ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering van de WU.

Nadat akkoord door alle cao-partijen is goedgekeurd , wordt het akkoord cao bij het Ministerie van SZW als cao aangemeld. Daarna wordt ook de procedure opgestart om de cao algemeen verbindend te laten verklaren.

Meer hierover vindt u op www.uitgeverijbedrijf.nl

Bedrijfstakbureau (BTB)

Ten behoeve van de uitvoering van in de cao gemaakte afspraken hebben cao-partijen in 2002 de Stichting Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf (BTB) in het leven geroepen. Het bestuur van het BTB bestaat uit vier werkgeversleden en vier werknemersleden. Het BTB opereert op basis van de cao en heeft tot doel uitvoering van cao-afspraken. Onder auspiciën van het BTB worden o.m. de volgende taken uitgevoerd: onderhoud van de tekst van de cao (met toelichtingen) op de website, premie-inning en administratie van verschillende cao-fondsen, het arbo-dossier “Gezond Uitgeven!” met onder meer een goedgekeurde RI&E voor de sector en verschillende projecten.

Meer over het BTB vindt u op www.uitgeverijbedrijf.nl

Achtergrondinformatie