Acties

(06-08-2020) Na vakantie in quarantaine: loondoorbetaling of niet

Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies? Wat als de werknemer tijdens of na z’n vakantie in quarantaine moet: loondoorbetaling of niet?

Tot 1 januari 2020 gold als hoofdregel in de wet: geen arbeid, geen loon. Uitzondering op de hoofdregel, dus wel loondoorbetaling, was er als de werknemer de overeengekomen arbeid niet had kunnen verrichten door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever diende te komen. Niet kunnen werken zonder dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid doordat er iets gebeurt/gebeurd was tijdens de vakantie, was geen oorzaak die normaliter in redelijkheid voor rekening van de werkgever kwam. Niet tijdig weer kunnen aan het werk na de vakantie, gaf dan geen recht op loondoorbetaling. Dat betekende voor de werknemer dus extra vakantie opnemen, of onbetaald verlof. Natuurlijk kon de werkgever het loon wel doorbetalen, maar een wettelijk recht was er, als gezegd, niet.

Sinds 1 januari 2020 is de hoofdregel in de wet gewijzigd: geen arbeid, wel loon. Dit tenzij de werknemer de arbeid niet wil verrichten, en de oorzaak voor het niet (kunnen) verrichten van de arbeid voor zijn rekening dient te komen.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel dat tot de wijziging van de hoofdregel leidde, is opgemerkt dat de wijziging niet tot een wezenlijke verandering van de risicoverdeling tussen werkgever en werknemer leidt. Feit blijft echter wel dat eerst de werknemer aannemelijk moest maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de werkgever lag, en dat de situatie nu andersom is: de werkgever moet aannemelijk maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de werknemer ligt.

Vakantie en kleurcodes: wanneer is het (niet) verantwoord om op reis te gaan?
Bij een vakantie geldt in de huidige coronacrisis het volgende. Bij code groen zijn er geen bijzondere veiligheidsrisico’s. Bij code rood worden alle reizen ontraden. De Rijksoverheid raadt het ook af om naar landen te reizen die code oranje hebben, behalve als het echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen en worden om die reden door de overheid afgeraden. Gaat iemand toch, dan is het dringende advies van de Rijksoverheid om bij terugkomst in Nederland meteen thuis twee weken in quarantaine te gaan.

De werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje weet dus dat van hem verwacht wordt dat hij na terugkeer in quarantaine gaat. Tenzij hij thuis kan werken, betekent dit dat hij zijn arbeid niet kan verrichten. Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit betekent dan dat hij tijdens de periode van quarantaine geen recht op loon heeft als hij zijn arbeid niet kan verrichten.
Er ontstaat dan wel een verschil tussen werknemers die hun werk wél vanuit huis kunnen verrichten, en werknemers die dat niet kunnen. Maar als je een werknemer die wel vanuit huis kan werken dit niet laat doen, kun je vervolgens moeilijk volhouden dat de reden dat hij zijn werk niet verricht, in zijn risicosfeer ligt.

Overigens achten wij het wel waarschijnlijk maar is op voorhand niet met zekerheid te zeggen dat een rechter ook zal oordelen dat het willens en wetens naar een gebied met code rood of oranje gaan, stopzetting van loon daadwerkelijk rechtvaardigt. De hoofdregel ‘geen arbeid, wel loon, tenzij de oorzaak in de risicosfeer van de werknemer’, geldt pas sinds 1 januari 2020 – en uitspraken van rechters die richting kunnen geven, zijn er nog niet.

En wat nu als een werknemer op vakantie gaat naar een land met code geel?
Code geel betekent: ‘er zijn in dit land of gebied veiligheidsrisico’s die afwijken van wat u in Nederland gewend bent. Bereid u daarop voor en let extra op. U kunt op vakantie, maar blijf waakzaam. Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen’.

Sinds 15 juni 2020 hebben de meeste Europese landen een geel reisadvies. Landen met een code groen zijn er eind juni 2020 nog niet.
Een verandering van de situatie, code geel wordt oranje bijvoorbeeld, waardoor de werknemer tijdens de vakantie of na terugkeer toch in quarantaine moet, ligt in de meeste gevallen waarschijnlijk niet in de risicosfeer van de werknemer. Reizen naar die landen wordt immers niet ontraden. Dat kan anders zijn bijvoorbeeld als er al signalen waren dat de code geel zou kunnen wijzigen on oranje. Het zal uiteindelijk aan de rechter zijn om hier een oordeel over te geven.

NB Inhouding van loon is een zware sanctie en zal in voorkomende gevallen door de werknemer die het overkomt, worden aangevochten. Zeker, in geval van quarantainemaatregelen, is nu niet bekend is hoe een rechter hier tegenaan kijkt. Daarom is het noodzakelijk om uw werknemers vooraf schriftelijk te wijzen op de consequenties die u als werkgever wil verbinden aan het op vakantie gaan naar een land met code geel of rood/oranje en de werknemer vervolgens in quarantaine moet en daardoor (of om andere redenen) zijn arbeid niet kan verrichten.

Mag ik als werkgever een werknemer vragen of hij naar een gebied met code oranje of rood is geweest?
Ja, dat mag. U vraagt hem/haar niet om medische gegeven. U heeft een gerechtvaardigd belang omdat u uw (wettelijke) zorgplichten voor werknemers en/of klanten moet nakomen, ondanks het feit dat een bevestigend antwoord negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de werknemer. Het is daarom wel belangrijk uw beleid op dit punt van te voren bekend te maken.

(13-07-2020) Met AWVN-rekentool berekent u snel hoogte subsidiebedrag NOW-2

Sinds deze week kunt u de NOW-2 subsidie aanvragen. Met de NOW-2 rekentool berekent u zowel het voorschot als de verwachte uiteindelijke subsidie. Deze zogenoemde nacalculatie kan voor u van belang zijn als u inschat dat de gemiddelde loonsom per maand in de subsidieperiode (juni t/m september) beduidend lager is dan de loonsom van maart. Eventuele kortingen op de subsidie kunt u uitsplitsen.

Tevens berekent de NOW-2 tool wat de korting op de subsidie is als u ontslagaanvragen bij het UWV indient en wat daarnaast het effect is van de eventueel van toepassing zijn korting van 5% bij verplichte meldingen o.g.v. de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Deze laatste korting blijft overigens achterweg indien u na het doen van de melding een akkoord is gesloten met de belanghebbende vakbonden, of bij gebreke daaraan met de OR of PVT, over het aantal ontslagen. Of, als dit akkoord niet kon worden bereikt, partijen gezamenlijk de Stichting van de Arbeid hebben verzocht te beoordelen of het voorgestelde aantal ontslagen noodzakelijk is.

In de uitgebreide NOW-2 tool wordt als eerste stap het voorschot bepaald. In de tweede stap wordt dus op basis van uw verwachte loonsom in de subsidieperiode en de eventueel bijgestelde omzetdaling berekend of u een terugvordering of een nabetaling op het verkregen voorschot kunt verwachten, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op basis van welke elementen de verwachte aanpassingen of kortingen op de voorlopige subsidie zijn gebaseerd (lagere loonsom, hogere of lagere omzetdaling of “boete”). De NOW-2 tool is dus zeer geschikt om regelmatig op basis van uw meest actuele gegevens een nieuwe inschatting te maken van de subsidie die u uiteindelijk kunt verwachten.

Aanvragen voor subsidie in het kader van de Tweede tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2; regeling gepubliceerd in de Staatscourant van 25 juni 2020) zijn mogelijk vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020. 

Klik hier voor de AWVN NOW-rekentool.

(02-07-2020) KvK Corona Informatiewijzer

De KVK Corona informatiewijzer is vandaag live gegaan. Deze tool wijst met behulp van 3 vragen ondernemers de weg in de veelheid aan Corona informatie.

Artikelen over bijvoorbeeld protocollen, subsidies, wat wel en niet is toegestaan. Maar ook over nieuwe businessmodellen of verantwoord stoppen van je bedrijf.

Niet alleen informatie van KVK is te vinden via de informatiewijzer, maar ook van andere organisaties. De tool verwijst bijvoorbeeld ook naar www.mijncoronaprotocol.nl van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Bekijk de informatiewijzer

(02-07-2020) Commissie voor geschilbeslechting

De Stichting van de Arbeid heeft de Commissie voor Geschilbeslechting ingericht. Werkgevers en vakbonden kunnen hierop gezamenlijk een beroep doen bij geschillen rond een ontslagaanvraag van twintig of meer werknemers (Wet melding collectief ontslag) gedurende de periode dat het noodpakket 2.0 van kracht is.

Lees hier verder

(02-07-2020) Verklaring Stichting van de Arbeid over noodpakket 2.o

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid hebben een Verklaring opgesteld waarin ze aangeven hoe om te gaan met de nieuwe maatregelen in het noodpakket 2.0. De Stichting pleit voor een beleid gericht op herstel.

Het gaat dan onder meer over (fiscale) stimulering van private investeringen, versnelling van al geplande (semi-)publieke investeringen; investeringen in verduurzaming, digitalisering en infrastructuur, scholing en herplaatsing in de NOW of WW en een beter werkende de arbeidsmarkt en sociaal bestel, inclusief blijvende aandacht voor kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Lees hier de verklaring van de Stichting van de Arbeid.

(26-06-2020) Welke regels hanteert de Belastingdienst voor thuiswerken

Een deel van de werkgevers heeft hulpmiddelen zoals een laptop of mobiele apparatuur gekocht zodat werknemers kunnen thuiswerken.
– Wanneer het gaat om hulpmiddelen die volgens de werkgever noodzakelijk zijn om goed te kunnen werken (noodzakelijkheidscriterium), hoeven de kosten hiervan niet meegeteld te worden bij het belastbaar loon van de werknemers.
– Dit hoeft ook niet bij hulpmiddelen die de werknemer voor ten minste 90% zakelijk gebruikt zowel op zijn werkplek als daarbuiten (bijvoorbeeld thuis).
– Werkgevers mogen voor het thuiswerken bepaalde ARBO-zaken belastingvrij vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen zoals bijvoorbeeld een bureau of bureaustoel.

(26-06-2020) Hoe zit het met de vaste reiskosten en vaste kostenvergoeding nu werknemers grotendeels of volledig thuiswerken

Krijgen werknemers een vaste reiskostenvergoeding, maar werken zij vanwege Corona nu grotendeels of volledig thuis? Dan is het niet nodig de vaste reiskostenvergoeding aan te passen. Zolang de Corona-maatregelen gelden en als de werknemer vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht kreeg op de reiskostenvergoeding, mogen werkgevers blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding oorspronkelijk is gebaseerd. Dat mag ook bij de vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Onder dezelfde voorwaarden mogen ook andere afspraken over vaste vergoedingen blijven doorlopen. Bijvoorbeeld de maandelijkse vergoeding voor kosten onderweg van vertegenwoordigers.

(17-06-2020) Arbeidsvoorwoorden in corona-sectoren bespreken en heroverwegen

Ondernemers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken als dit herstel van de coronacrisis in de weg staat. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis. Andere tijden, andere oplossingen, hun herziene arbeidsvoorwaardennota met aanbevelingen voor werkgevers voor het cao-overleg.

Voor bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis kan dat betekenen dat loonsverhogingen niet kunnen worden doorgevoerd. Ook afspraken rond bijvoorbeeld roosters, reistijden en reiskosten bij thuiswerken moeten kritisch worden bekeken als de veranderde situatie in bedrijven en de zeer onzekere economische situatie dit vraagt. De arbeidsvoorwaardennota die de ondernemingsorganisaties in januari presenteerden vervalt daarmee grotendeels nu de wereld er sinds medio maart compleet anders uitziet, met zeker voor dit jaar sombere vooruitzichten en veel arbeidsvoorwaardenoverleg dat stilligt.

Volgens de ondernemingsorganisaties is het dringend gewenst dat de arbeidsvoorwaarden van bedrijven en bedrijfstakken aan de nieuwe werkelijkheid worden getoetst. Zo draaien sommige sectoren voorlopig nog steeds op halve kracht en moet in andere sectoren de klap van corona nog komen. Nu het noodpakket steun biedt is er komende maanden tijd om dit overleg te voeren.

De focus bij de meeste bedrijven moet liggen op kostenbeheersing, aangezien ze fors hebben ingeteerd op hun reserves. Ook bij nieuw af te sluiten cao’s is het daarom verstandig vaste loonstijgingen te beperken. Waar wel loonruimte lijkt te bestaan, is het verstandig voorwaardelijke en resultaatafhankelijke afspraken te maken, zodat beter kan worden meebewogen met de economie. De uitdaging ligt in het blijven investeren in werkenden. De ondernemingsorganisaties pleiten er voor om vooral niet alleen over kosten en lonen te praten, maar vooral ook geld vrij te spelen voor investeringsdoelen om het bedrijf sterk te houden op lange termijn. Daarnaast pleiten zij voor constructief overleg met werknemers en hun vertegenwoordigers – vakbonden, ondernemingsraden – omdat draagvlak voor vaak pijnlijke maatregelen noodzakelijk is. Bovendien is niet iedereen even goed is ingevoerd in hoe zwaar veel bedrijven het hebben momenteel.

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN vinden het van groot belang dat cao’s structureel wendbaarder worden. In toekomstige crisis mogen de arbeidsvoorwaarden niet het herstel in de weg staan, aldus de werkgeversverenigingen.

(16-06-2020) Afspiegelingstool AWVN

AWVN heeft in eigen huis een afspiegelingstool ontwikkeld. Daarmee kan uiterst accuraat, snel en transparant worden vastgesteld welke werknemers voor ontslag voor te dragen in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen (reorganiseren).

De afspiegelingstool is geheel in lijn met de UWV-regels, en is op onderdelen zelfs nauwkeuriger. De AWVN-tool is de enige die rekening kan houden met het type contract (tijdelijke en vaste contracten, die van uitzendkrachten, oproepkrachten, et cetera), de groep AOW-gerechtigden en werkenden die op de peildatum uit dienst zijn. De afspiegelingstool geeft naast de headcounts ook een overzicht van de krimp in fte’s (of andersom afgespiegeld) en laat in stappen zien hoe de ontslagvolgorde in de wiskunde van de UWV-regels tot stand is gekomen.
De tool kan gemakkelijk worden ingesteld op de berekening van grote aantallen uitwisselbare functies, doordat de functiecode en de krimp ook in een afzonderlijke lijst kan worden ingevoerd. Combinaties per bedrijfsvestiging behoort ook tot de mogelijkheden.

In de praktijk blijkt dat het gebruik van deze geavanceerde tool tot een nauwkeurige en snelle uitkomst leidt. Dit geldt des te meer omdat voorafgaande aan en gedurende het proces waarin de ontslagaanzeggingen moeten worden voorbereid, een bijzondere situatie eerder regel is dan uitzondering. Het pakket biedt zeker ook voordelen als sprake is van een gefaseerde uitvoering van een reorganisatie.

De afspiegelingstool en de bijbehorende dienstverlening zorgen bij u vooral voor ontzorging. U ontvangt een template die u vult met de gegevens van de groep(en) werknemers die in de voorgenomen krimp zijn betrokken. Na ontvangst van de gegevens, gaan we voor u aan de slag. Vervolgverzoeken kunnen we vaak nog dezelfde dag van een reactie voorzien. Als we gevallen signaleren waarvoor een nadere beleidsmatige en juridische afweging vereist is, stemmen we dat af met een van de collega’s van AWVN-advocaten.

Dienstverlening afspiegelingstool:

  • vaststellen aantal ontslagen op basis van de (concept-)adviesaanvraag

  • pdf per uitwisselbare functie (al dan niet gekoppeld aan een lijst met uitwisselbare functies)

  • pdf ontslagvolgorde per uitwisselbare functie, inclusief lijst omgekeerd afspiegelen

  • check met UWV-regels en toelichting op eventuele afwijkingen

  • toelichting per mail op bijzondere gevallen per uitwisselbare functie en per ingestelde krimp

  • desgewenst eventuele toelichting.

Fiscalist Jan de Graaf (graafj@awvn.nl) en beloningsadviseur Karin Panman (k.panman@awvn.nl) voeren de berekeningen uit. Vooraf spreken zij met u af welke AWVN-advocaat eventueel betrokken wordt in het advies.

Prijs: standaard wordt uitgegaan van een systeem van nacalculatie, maar uiteraard kan er voor u een prijsopgave worden gemaakt. Voor een (eerste) afspiegeling op basis van de (concept-)adviesaanvraag, is de indicatie qua investering één tot twee dagdelen. Vervolgvragen: op basis nacalculatie. Dat geldt ook voor het eventueel inschakelen van een de AWVN-advocaten

(15-06-2020) Handreiking veilig werken in de 1,5 meter economie

Diverse branches en bedrijven hebben protocollen opgesteld waarin zij vastleggen hoe hun medewerkers en relaties zich moeten gedragen bij een terugkeer naar de werkvloer.

Hebt u nog geen protocol en wilt u er snel mee aan de slag? AWVN heeft een handreiking gemaakt met daarin de belangrijkste zaken die u moet regelen bij het opstarten van uw bedrijf in de 1,5-metereconomie.

Deze handreiking bevat de basisprincipes, aanzetten voor richtlijnen, voorbeelden, tips en verwijzingen naar relevante bronnen. Kleine sectoren kunnen dit document gebruiken om een eigen protocol of handreiking te maken. Daarnaast kan het worden gebruikt als leidraad voor toepassing op ondernemingsniveau.

Handreiking Veilig werken in de 1,5-metereconomie

Ook de SER heeft een dergelijke handleiding gepubliceerd.

(05-06-2020) Coronahandreiking helpt bedrijven met veilig en gezond werken

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven te helpen om gezond en veilig te werken. Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijven tegen te gaan. De handreiking is hier te vinden.

Nu de overheid de landelijke maatregelen geleidelijk afbouwt, moeten werkgevers en werknemers samen maatregelen nemen om zo veilig mogelijk te kunnen werken. De handreiking biedt informatie en advies aan bedrijven over het nemen van maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze zijn gebaseerd op de overheidsmaatregelen op basis van de adviezen van het RIVM.

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. Ook het risico van besmetting met het coronavirus moet daarin worden aangepakt. Deze nieuwe handreiking besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen het verspreiding van het coronavirus op de werkplek. Werkgevers kunnen veel van deze maatregelen die hier genoemd worden overnemen in hun RI&E document. Dus hebben bedrijven een dergelijk RI&E nog niet, dan kan daar  nu een goede start mee worden gemaakt. Bedrijven die al wel een RI&E hebben kunnen het risico op besmetting met het virus met behulp van deze handreiking daarmee aanvullen.

Het inrichten van een veilige werkomgeving doet de werkgever samen met zijn werknemers. Sociale partners adviseren daarom om werknemers en deskundigen te betrekken bij het ontwerpen en uitrollen van deze maatregelen.

(05-06-2020) Handreiking Covid-19 van werkgevers en werknemers

Het coronavirus vraagt van werkgevers en werknemers extra maatregelen voor veilig en gezond werken. Samen met de andere sociale partners in de SER en de Stichting van de Arbeid heeft MKB-Nederland een handreiking ontwikkeld om hen daarbij te ondersteunen. Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om de kans op besmetting intern tot een minimum te beperken. De handreiking is hier te vinden.

(02-06-2020) Welke waarde heeft een protocol

MKB-Nederland en VNO-NCW lanceren in samenwerking met de rijksoverheid vandaag de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl.    Op deze site zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.

Ondernemen in de 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Brancheorganisaties en vakbonden hebben daarom met hulp van de rijksoverheid, MKB-Nederland en VNO-NCW hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. In zo’n protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden in een bepaalde sector, zoals bioscopen, de bouw, de detailhandel of de horeca. Met de afspraken voorkomen we verspreiding van het coronavirus en kunnen bedrijven verantwoord open. Op de site zijn ook de publieke protocollen te vinden, zoals die van het openbaar vervoer en het onderwijs.

Op de nieuwe website zijn alle vastgestelde branche-protocollen te vinden. Ook staan er voorbeelden van hoe ondernemers in de praktijk met de 1,5-meterregel en dergelijke kunnen omgaan, wat weer andere ondernemers in andere sectoren kan inspireren voor nieuwe oplossingen. De nieuwe website wordt wekelijks aangevuld met definitieve protocollen en informatie over de 1,5-metereconomie.

(28-05-2020) Nieuwe website bundelt alle protocollen voor 1,5-metereconomie

MKB-Nederland en VNO-NCW lanceren in samenwerking met de rijksoverheid vandaag de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl.    Op deze site zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.

Ondernemen in de 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Brancheorganisaties en vakbonden hebben daarom met hulp van de rijksoverheid, MKB-Nederland en VNO-NCW hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. In zo’n protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden in een bepaalde sector, zoals bioscopen, de bouw, de detailhandel of de horeca. Met de afspraken voorkomen we verspreiding van het coronavirus en kunnen bedrijven verantwoord open. Op de site zijn ook de publieke protocollen te vinden, zoals die van het openbaar vervoer en het onderwijs.

Op de nieuwe website zijn alle vastgestelde branche-protocollen te vinden. Ook staan er voorbeelden van hoe ondernemers in de praktijk met de 1,5-meterregel en dergelijke kunnen omgaan, wat weer andere ondernemers in andere sectoren kan inspireren voor nieuwe oplossingen. De nieuwe website wordt wekelijks aangevuld met definitieve protocollen en informatie over de 1,5-metereconomie.

(28-04-2020) Bedrijfsleven lanceert website rond gezond thuiswerken

Nu Nederlanders massaal thuiswerken – en dat naar verwachting na de coronacrisis veel blijven doen – presenteren MKB-Nederland en VNO-NCW en stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! het platform Thuiswerken is ‘topsport. Op deze site staan informatie en tips over thuiswerken. Van praktische handreikingen om om te kunnen gaan met stress, tot tips voor voldoende beweging en goede voeding.

‘Ik hoop dat deze website heel veel mensen helpt’, zegt Hans de Boer, voorzitter VNO‑NCW. ‘Ik moet ook nog elke dag wennen aan het thuiswerken. Voor je het weet zit er geen rem op het werk en blijf je maar doorgaan. Dat is een aandachtspunt merk ik ook bij veel mensen in mijn omgeving. Voor al dat soort zaken vind je op de site nuttige informatie. Ik had nooit gedacht dat wij nog eens yogasessies gingen aanbieden in mijn laatste maanden bij VNO‑NCW.’

Op de site zijn bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen te vinden, maar ook recepten en handreikingen voor een goede werk-privébalans. Daarnaast zijn er regelmatig online activiteiten, zoals work-outs van Olympisch schaatser Jochem Uytdehaage, yoga-videosessies en mini-rolstoelclinics door Paralympiër Paul Toes. Daarnaast vertellen ondernemers en experts hoe zij met thuiswerken omgaan. Zo willen de ondernemersorganisaties zoveel mogelijk thuiswerkers helpen om vitaal te blijven, ook al werken ze nu in een andere setting.

De stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is onderdeel van VNO‑NCW en MKB‑Nederland. Zij bundelt een aantal maatschappelijke programma’s die vanuit de twee verenigingen voor, door en met ondernemers worden georganiseerd. Het nieuwe platform is opgezet met hulp van VWS en SZW. Andere partners zijn onder meer het Voedingscentrum, het Trimbos-instituut, de Atletiekunie en Sportcentrum Papendal. Het platform is onderdeel van het programma Vitaal Bedrijf, een programma in ontwikkeling dat ondernemers via een vitaliteitstraject helpt bij het realiseren van een gezond en succesvol bedrijf met tevreden en vitale medewerkers.

(25-04-2020) #ikleesthuis slaat bijzonder goed aan èn daarom veel aanvullende nieuwe initiatieven

Het boekenvak heeft de handen ineengeslagen voor de campagne #ikleesthuis, dat heeft er in korte tijd voor gezorgd dat Nederlanders flink aan het lezen zijn geslagen. Uit consumentenonderzoek blijkt namelijk dat ruim de helft van de Nederlandse consumenten (ouder dan 18 jaar) tijdens de coronacrisis boeken leest en luistert. Daarmee evenaart lezen streamingsdiensten als Netflix. De merkbekendheid van de #ikleesthuis-campagne is zeker voor de nog zeer  korte tijd looptijd opmerkelijk hoog en bovendien zijn door de campagne mensen ook daadwerkelijk aangezet om te gaan (her)lezen en meer boeken te kopen en lenen. Toch worden er helaas, door alle coronamaatregelen (die zorgen voor lege winkelstraten), wel minder boeken verkocht dan normaal in deze tijd. Dat is vooral voor fysieke boekhandels een bittere pil. In vergelijking met ons omringende landen (waar niet zo’n sterk collectief is) valt de terugval echter mee. Lees verder op de Nieuwspagina.

(23-04-2020) NLWerktDoor brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen tijdens coronacrisis

Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het platform “NLWerktDoor” brengen de organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.

De coronacrisis raakt onze arbeidsmarkt. Het werk ligt in verschillende sectoren stil waardoor banen op het spel staan. UWV registreerde eind maart 250.000 lopende WW-uitkeringen, een toename van 10.000 ten opzichte van een maand eerder. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die in deze moeilijke periode juist staan te springen om extra mensen, zoals de zorg, land- en tuinbouw of logistiek. Voor hen is het online platform NLWerktDoor opgericht.

Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel naar het platform www.NLwerktdoor.nl gaan. Het platform geleidt de vraag van werkgevers door naar één van de 35 regionale werkgeversservicepunten (WSP’s), een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio. Het WSP maakt vervolgens een match tussen een openstaande vacature en mensen die werkloos zijn geraakt. Dit gebeurt in samenwerking met de uitzendbranche. Ook onderwijspartners en kenniscentra zijn relevante partners hierbij. Zo blijft Nederland aan het werk, en helpen we mensen en bedrijven. In bepaalde sectoren, zoals de zorg, landbouw en logistiek, zijn al mooie initiatieven opgestart om extra personeel te werven. Dit heeft al ruim 20.000 aanmeldingen opgeleverd. NLWerktDoor brengt deze regionale of sectorale initiatieven op één plaats samen.

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Door de coronacrisis staat de hele samenleving onder grote druk. In de vitale sectoren wordt met man en macht gewerkt om alles in goede banen te leiden. Bedrijven doen er alles aan om het hoofd boven water te houden en de overheid springt met noodmaatregelen bij. Ondanks deze enorme inzet verdwijnen er banen. Ook zien we dat mensen zonder baan moeilijk aan het werk komen. Juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk om deze mensen aan het werk te helpen. Daarom werken we met alle partijen samen, van sociale partners en UWV tot gemeenten, uitzendorganisaties en kenniscentra. Ik wil werkgevers die op zoek zijn naar werknemers daarom oproepen om het platform NLWerktDoor hiervoor te benutten. Laten we elkaar door de crisis heen helpen.”

Perspectief op werk
Sinds 2019 werken publieke en private partijen in de 35 arbeidsmarktregio’s samen in het kader van Perspectief op Werk. Samen geven zij een extra impuls aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Tijdens de coronacrisis wordt deze samenwerking uitgebreid via NLWerktDoor. Het platform is een samenwerking van het ministerie van SZW, VNO-NCW, MKB Nederland, Gemeenten, vakbonden FNV en CNV, LTO Nederland, UWV, VNG, Divosa, SBB, MBO Raad, ministerie van OCW en private intermediairs.

(18-04-2020) Noodpakket en flexarbeid

De Stichting van de Arbeid heeft in een brief d.d. 14 april aan minister Koolmees bepleit om de NOW aan te passen ten behoeve van voor werknemers met een oproepcontract of tijdelijke arbeidsovereenkomst, zodat door hen geen beroep hoeft te worden gedaan op de WW of de bijstand.

Om de NOW- regeling beter te laten werken, is volgens de Stichting van de Arbeid een aantal aanpassingen noodzakelijk. De aanpassingen betreffen nadrukkelijk drie volgtijdelijke stappen:
– stimuleren dat werkgevers werknemers in dienst houden;
– rekening houden met de allocatiefunctie van de uitzendsector;
– het creëren van een ‘corona-vangnet’ waarmee werknemers die toch te maken krijgen met een beëindiging van het dienstverband, gecompenseerd worden zonder een beroep te hoeven doen op de WW of de bijstand.

De brief kunt u hier vinden.

(09-04-2020) Uitgeverijen, PO-raad, OCW en SLO helpen bij het thuisonderwijs

Scholen die nu thuisonderwijs verzorgen doen dat doorgaans voor het eerst. Daarom hebben de educatieve uitgeverijen, PO-raad, het ministerie van OCW en SLO gezamenlijk handvatten ontwikkeld voor scholen in het primair onderwijs die daar behoefte aan hebben. Deze handvatten zijn hier te vinden.

SLO doet op deze plek concrete suggesties voor het prioriteren van leerdoelen in de vakgebieden in taal/lezen, rekenen/wiskunde en oriëntatie op jezelf en de wereld. Deze suggesties komen stapsgewijs beschikbaar voor alle (combinaties van) leerjaren in het primair onderwijs. Uitgeverijen maken dit vervolgens concreet met suggesties voor prioritering in hun eigen leermiddelen en uitwerkingen voor afstandsonderwijs. De PO-raad biedt op diezelfde site zogeheten kaarten om schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders te helpen bij het maken van keuzes in het onderwijsproces.

(07-04-2020) Met NOW rekentool berekent u snel op hoeveel subsidie u aanspraak maakt

Sinds gisteren kunt u de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Hiermee krijgt u een voorschot op de loonkosten. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die u in januari van dit jaar heeft uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden. Met de NOW-rekentool van AWVN krijgt u direct inzicht in de hoogte van de voorlopige subsidie, het voorschot en de maandelijkse termijnen. Klik hier voor de rekentool.

(06-04-2020) Internationaal openstellen van wetenschappelijke informatie en data door uitgevers

De lidbedrijven van Media voor Vak en Wetenschap (MVW – lid van de Mediafederatie) dragen bij aan het bestrijden van de Coronacrisis door het internationaal openstellen van wetenschappelijke informatie en data. Het betreft in dit verband Elsevier, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer. Lees hier het volledige bericht.

(02-04-2020) Webinar over Noodmaatregel NOW

Om de leden over de regeling noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) te informeren, organiseerde AWVN op woensdag 1 april een webinar. Marco Veenstra, adviseur juridische zaken, gaat daarin nader in op de regeling zoals op 31 maart bekendgemaakt door minister Koolmees van SZW. Klik hier om het webinar te bekijken of de presentatie te downloaden.

(02-04-2020) Mediaconsumptie & Aankoopgedrag in tijden van Corona

Klik hier voor het rapport van Ad Alliance.

(30-03-2020) #stayathome & #staypositive met magazinemedia

De wereld is in de ban van COVID-19, en we zitten massaal thuis. Diverse Nederlandse magazinemediamerken komen tijdens deze moeilijke periode met ‘positivity posts’ om de moed erin te houden. De initiatieven variëren van virtuele knuffels, lees- & kijktips, thuiscolleges, Instagram Live sessies, livestreams, workouts, workshops, quarantaine talks, recepten en zelfs huiskamerconcerten. Ga voor naar de site alle leuke ideeën.

(27-03-2020) Versnelde digitale transitie in de coronacrisis

Hoe gaan mediabedrijven om met de coronacrisis? Ga voor het bericht en de analyse naar als je meer informatie wilt hebben.

(27-03-2020) Covid-19 Barometer – Hoe reageer jij als merk?

Hoe kunnen merken het best met de coronacrisis omgaan? Kunnen zij nog reclame maken bijvoorbeeld, en zo ja, waar moeten ze dan rekening mee houden? Hoe kunnen ze het best communiceren in deze roerige tijden? De afgelopen week vroeg Kantar meer dan 25.000 mensen in meer dan 30 markten over de hele wereld waaronder Nederland of ze met ons wilden delen hoe het coronavirus hun dagelijkse leven beïnvloedt. Voor meer informatie, ga naar

(24-03-2020) Aanscherping corona-maatregelen kabinet schept meer duidelijkheid

Het kabinet heeft maandagavond 23 maart bekendgemaakt een aantal maatregelen aan te scherpen in verband met het coronavirus. Deze maatregelen raken ook ondernemers. Zo worden onder meer kappers, schoonheidssalons en nagelstudio’s – de zogenoemde contactberoepen – per direct gesloten tot 6 april om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is het goed dat er nu duidelijkheid is voor deze ondernemers. ‘Op deze manier kunnen ze hun werknemers en hun klanten beschermen en een beroep doen op de beschikbare regelingen. Al blijft het wrang en hard als je je zaak dicht moet doen.’

Voor de evenementenbranche, de cultuursector en bijvoorbeeld de tentenverhuurders had het kabinet een harde boodschap: alle bijeenkomsten en events worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april, en geldt er ook geen maximum meer van 100 personen. MKB-Nederland en VNO-NCW: ‘Dit heeft een enorme impact op deze sectoren en we vragen de overheid het uiterste te doen om alle ondernemers en zzp’ers te ondersteunen.’

Ook kondigde het kabinet aan dat er snel aanvullende afspraken komen voor winkels, om naleving van de adviezen van de deskundigen te verbeteren. Zo worden mensen verzocht zoveel mogelijk alleen te winkelen en ook in de winkels echt de 1,5 meter afstand aan te houden. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd met de overheid en met de detailhandel. ‘Er is een protocol in de maak om ervoor te zorgen dat mensen verantwoord kunnen blijven winkelen. De nieuwe afspraken worden de komende dagen verspreid onder de winkels’, aldus de ondernemingsorganisaties.