Wet op de vaste boekenprijs

De vaste boekenprijs is een wettelijke regeling die inhoudt dat de verkoopprijs van elk Nederlands- of Friestalig boek (met uitzondering van schoolboeken) een bepaalde periode na het verschijnen vastligt. De uitgever bepaalt de prijs, waaraan alle boekverkopers en ook internetbedrijven, zich moeten houden.

De Wet op de vaste boekenprijs beoogt de brede beschikbaarheid en de pluriformiteit van het boekenaanbod te waarborgen. Handhaving vindt plaats door het Commissariaat van de Media (CvdM).

De wet is in 2005 van kracht geworden en wordt regelmatig geëvalueerd. Evaluaties hebben plaatsgevonden in 2010 en 2015 en naar verwachting weer in 2019. De Groep Algemene Uitgevers (GAU) en Media voor Vak & Wetenschap (MVW) zijn bij deze evaluaties nauw betrokken.

Zie ook www.kvb.nl/vaste-boekenprjs. Voor vragen over de regelgeving zie www.cvdm.nl/vaste-boekenprijs.