Duurzaamheid

Duurzaamheid

In de uitgeefsector is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Digitaal is de trend, toch vindt veel informatie nog in print haar weg naar de consument. De duurzaamheid van een uitgeefproduct is de optelsom van grondstoffen, productie, transport en herbruikbaarheid. Duurzaamheid is vaak een ketenaangelegenheid. De Mediafederatie is daarom al jaren bestuurlijk vertegenwoordigd in keteninitiatieven als Papierenkarton.nl en Papier Recycling Nederland (PRN). Ook nemen de brancheorganisaties en uitgevers individueel initiatieven. Zo worden de meeste boeken en tijdschriften gemaakt van papier uit duurzaam beheerde bossen. Daarnaast kiezen diverse uitgevers voor een productielocatie dicht bij huis om transportemissies te verminderen. Daarnaast hebben de GAU en MEVW het kennisplatform Duurzaam Publiceren opgezet. Een centrale plek waar uitgeverijen informatie rondom duurzaamheid kunnen vinden die voor hen relevant is. 

Standpunt

Duurzaamheid is het maken van bewuste keuzes. De uitgever is regisseur van het uitgeefproces en kan een wezenlijke rol vervullen bij de verduurzaming van het eindproduct. Hij besluit tot een uitgave en bepaalt de oplage, uitstraling, vorm en verkoopstrategie. Duurzaam uitgeven betekent inzicht in de milieugevolgen van productie, distributie en de eigen rol daarin. Samenwerking, kennisoverdracht en afstemming tussen partijen leidt tot betere resultaten. De Mediafederatie bevordert dit via Papierenkarton.nl, onder andere door te informeren over duurzaamheid en het initiëren van projecten. Daarnaast zet de Mediafederatie zich met PRN in voor het bevorderen en in stand houden van recycling. Verder organiseert de Mediafederatie Academy workshop omtrent duurzaamheid, te denken aan duurzaam rapporteren, duurzame materiaalkeuze en duurzame bewustwording. De Mediafederatie heeft in 2024 het doel haar eigen uitstoot te meten én te verlagen.

Projecten

De bij de brancheorganisaties aangesloten lidbedrijven nemen actief deel aan duurzaamheidsprojecten van Papierenkarton.nl. Doel is verder te verduurzamen en tegelijkertijd de efficiency te verhogen en kosten te besparen. Dit via een ketenaanpak, waarbij wordt gekeken naar het eindproduct en alle bij de productie van dat eindproduct betrokken partijen. In iedere schakel van de keten is winst en efficiency te behalen. Papierenkarton.nl maakt partijen bewust van hun plek in de keten, brengt ze samen en initieert samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn de verschillende brancheorganisaties volop bezig met duurzaamheid in de keten, waarbij ook de samenwerking wordt opgezocht met verschillende ketenpartners.

Producentenverantwoordelijkheid

Oudpapier is een belangrijke secundaire grondstof voor nieuw papier. De Mediafederatie zet zich via PRN in om de continuïteit van de inzameling en recycling van oudpapier onder alle marktomstandigheden te waarborgen, ook in perioden dat de marktprijs van oudpapier te laag is om de kosten van inzameling en recycling te dekken. Uitgevers dragen zo bij aan de circulaire economie en nemen verantwoordelijkheid voor de eigen producten in de afvalfase.

De afspraken (Papiervezelconvenant V) en de inzet van PRN zijn een belangrijke succesfactor voor het hoge inzamel- en recyclingresultaat van oudpapier en maakt Nederland op dit gebied een koploper in Europa. Mede door het goed functioneren van het PRN-systeem is een permanente wettelijke heffing op printproducten, waarvan in veel andere Europese landen wel sprake is, in Nederland niet nodig.