Onbetaald en betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof (26 weken) is onbetaald verlof. Met ingang van 2 augustus 2022 kan voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering via het UWV worden gekregen, op te nemen vóór de eerste verjaardag van het kind. Hieronder leest u de belangrijkste aandachtspunten.

Hoe lang duurt het betaald ouderschapsverlof?
De omvang van het betaald ouderschapsverlof bedraagt 9 keer de arbeidsduur per week.

Hoe hoog is de uitkering?
De werknemer heeft recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van zijn dagloon. Voor het gedeelte van het loon dat meer is dan het maximumdagloon, bestaat geen recht op een uitkering. Betaling kan alleen achteraf, nadat het verlof is genoten, worden aangevraagd.

Hoe moet het verlof worden opgenomen?
De werknemer kan het ouderschapsverlof op elk gewenste wijze (qua spreiding) opnemen.
Het betaald ouderschapsverlof moet worden opgenomen voordat het kind één jaar wordt.
Het onbetaald ouderschapsverlof moet worden opgenomen voordat het kind acht jaar wordt. Verlof dat niet tijdig is opgenomen, vervalt.

Hoe moet het verlof worden aangevraagd?
Het verzoek tot opname van ouderschapsverlof moet uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij de werkgever gemeld worden. Bij de melding moet worden opgegeven de periode, het aantal uren en de spreiding daarvan over de week.
Het verzoek tot opname van betaald ouderschapsverlof wordt via de werkgever ingediend bij het UWV door middel van een door het UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Het UWV stelt het recht op, de hoogte en de maximale duur van de uitkering naar aanleiding van de aanvraag eenmalig vast. Ga naar de site van het UWV

Kan de werkgever het verlof weigeren?
De werkgever kan de gewenste wijze van opname, na overleg met de werknemer, wijzigen wanneer hij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Denk hierbij aan ernstige organisatorische problemen. Dit kan tot vier weken voor de ingangsdatum van het verlof. Met ingang van 2 augustus 2022 komt in de wet te staan dat de werkgever dan de werknemer in staat moet stellen het verlof op te nemen voordat het kind acht jaar wordt, dan wel één jaar wordt als het gaat om betaald ouderschapsverlof. Een wijziging moet schriftelijk gemotiveerd worden.

Is er tijdens het verlof vakantiedagenopbouw?
De hoofdregel is dat als er sprake is van loon, er ook sprake is van vakantieopbouw. Voor het onbetaalde gedeelte van het verlof is er geen vakantieopbouw. De wet regelt dat bij aanvullend geboorteverlof (UWV-uitkering) en bij betaald ouderschapsverlof (UWV-uitkering) er toch sprake is van vakantieopbouw. In beide situaties kan hiervan voor wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Is er tijdens het verlof opbouw van vakantiegeld en (eventuele) eindejaarsuitkering?
De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bepaalt dat tijdens het betaald ouderschapsverlof de opbouw van het vakantiegeld doorloopt. Bij onbetaald ouderschapsverlof is er geen recht op opbouw van vakantiegeld.

Betaald ouderschapsverlof en arbeidsongeschiktheid?
Betaald ouderschapsverlof kan niet worden aangevraagd als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is.

Moet tijdens het (betaald) ouderschapsverlof de pensioenopbouw worden voortgezet?
In artikel 10a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is ouderschapsverlof opgenomen als periode die pensioengevend mag zijn. Of in de periode waarin ouderschapsverlof wordt opgenomen daadwerkelijk pensioenopbouw plaatsvindt is afhankelijk van wat hierover is afgesproken tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. De wet regelt hier verder niets over.

Anticumulatie
Een uitkering in verband met betaald ouderschapsverlof wordt niet uitbetaald als over dezelfde periode recht bestaat op een andere uitkering (zwangerschap/bevalling/adoptie/pleegzorg/aanvullend geboorteverlof).
Bron: AWVN